Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Rozporządzenie w sprawie zagrożeń nie wchodzi w życie!

2013-06-29

Minister Środowiska znowelizował w dniu 26 czerwca 2013 r. własne rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych - w taki sposób, że określił nową datę wejścia w życie przepisów o zagrożeniach. Przypomnijmy, po wejściu w życie nowego PGG obowiązuje "stare" rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakladach górniczych (Dz.U. nr 94, poz. 841 - ze zm.). Rozporządzenie to będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie nowych przepisów, a są nimi przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. poz. 230 - ze zm.). Pierwotnie przewidywano, że przepisy nowego rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednakże opisana wyżej nowelizacja z dn. 26 czerwca 2013 r. odsunęła w czasie wejście w życie nowego rozporządzenia. Stanie się to dopiero w dniu 1 stycznia 2015 r. Powodem tego jest nieprzyjęcie rozporządzeń "ruchowych" (czyli rozporządzeń w sprawie zasad prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych), nad którymi prace cały czas trwają (do tej pory podpisano jedynie rozporządzenie dla zakładów odkrywkowych, lecz nie weszło ono jeszcze w życie).

Szczegółowe przyczyny konieczności odsunięcia w czasie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych opisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:

"Ze względu jednak na merytoryczne powiązania przepisów nowelizowanego rozporządzenia z przepisami dotyczącymi prowadzenia ruchu zakładów górniczych, które zostaną wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (przepisy te nie zostały jeszcze ogłoszone), konieczne jest zmodyfikowanie terminu wejścia w życie większości jego przepisów, w celu zapewnienia wewnętrznej spójności systemu prawa. Wobec faktu, że nowe regulacje dotyczące prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych zawierają szereg zmian merytorycznych, uznano, że zbyt wczesne w stosunku do przepisów, które zostaną wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, wejście ich w życie mogłoby wywołać znaczącą "niekompatybilność" przepisów wydanych na podstawie art. 118 ust. 4 tej ustawy oraz przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, utrzymanych w mocy na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. np. w przypadku górnictwa podziemnego: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.)). Przykładowo:
1) nowa klasyfikacja zagrożenia tąpaniami przewiduje dwa stopnie tego zagrożenia, a aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych określają wymagania dotyczące tego ruchu, przyjmując za podstawę trzy stopnie;
2) nowa klasyfikacja zagrożenia wyrzutami gazów i skał przewiduje jednolitą klasyfikację obejmującą trzy kategorie tego zagrożenia, a aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych określają np. dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny wymagania odrębnie dla (a) dwóch kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał (a w ich ramach dwóch stopni zagrożenia wyrobisk tymi wyrzutami) oraz (b) dwóch kategorii zagrożenia wyrzutami metanu i skał: pokładów węgla lub ich części skłonnych do występowania wyrzutów metanu i skał oraz zagrożonych wyrzutami metanu i skał;
3) klasyfikacja zagrożenia klimatycznego jest nowa, a stosowanie przepisów dotyczących tej klasyfikacji jeset uzależnione od prowadzenia książki kontroli tego zagrożenia; z kolei sposób prowadzenia tej książki (która, stosownie do art. 118 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, jest jednym z elementów dokumentacji, w oparciu o którą dokonuje się zaliczenia) zostanie dopiero ujęty w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze".